เครือข่ายความร่วมมือแหล่งสารสนเทศกับสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Colib.msu.ac.th)
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก


เครือข่ายความร่วมมือห้องอ่าน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
        เครือข่ายความร่วมมือห้องอ่าน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการ กับห้องอ่าน ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกัน  รูปแบบการดำเนินการสร้างเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด  โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIbM (Union Library Management) ที่พัฒนา  เพื่อมาจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย  และการประหยัดงบประมาณในส่วนของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยนำหลักการของ Cloud Computing มาใช้บริหารจัดการห้องอ่าน ห้องสมุด ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาชิกเครือข่าย
ปัจจุบันเครือข่ายห้องอ่าน ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะพยาบาลศาสตร์
3) คณะการบัญชีและการจัดการ
4) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
5) คณะเภสัชศาสตร์
6) คณะแพทยศาสตร์
7) คณะสัตวแพทยศาสตร์
8) สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช
9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10) คณะดุริยางคศิลป์
11) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
12) คณะวิทยาการสารสนเทศ
13) คณะศิลปกรรมศาสาตร์
14) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

15) คณะนิติศาสตร์
16) ศูนย์ข้อมูลอเมริกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
18) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
19) eBook รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานอาจารย์ นักวิชาการ และเครือข่ายห้องสมุดบอกรับ


เครือข่ายความร่วมมืออื่นกับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1) 
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน
1) ฐานข้อมูลหนังสืออภินันทนาการ สำนักวิทยบริการ มมส

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.