เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติห้องศึกษาด้วยตนเอง

       ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการมีหน้าที่สนับสนุนบริการวิชาการโดยจัดหารวบรวม รักษาบริการและเผยแพร่เอกสาร  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์

ห้องศึกษาด้วยตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดบริการครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2540 ที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 3  โดยใช้ส่วนหนึ่งของสำนักงานเป็นพื้นที่ให้บริการ มีจำนวน 4 ที่นั่ง การให้บริการขณะนั้น  เป็นการยืมหนังสือออกไปและให้บริการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet เพื่อ Search ข้อมูลจากห้องสมุดและจาก Website 

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม  2541  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย  และได้ย้ายมาทำการอยู่ที่อาคารราชนครินทร์  ณ  ที่ตั้งตำบลขามเรียง  จึงได้จัดห้อง  RN 407 , 408  เป็นห้องศึกษาด้วยตนเอง  โดยห้องคอมพิวเตอร์  มีโต๊ะสำหรับศึกษาด้วยตนเอง  จึงทำให้ห้องศึกษาด้วยตนเองสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้น

        


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.