เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องศึกษาด้วยตนเองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ข้อปฏิบัติและระเบียบในการใช้ห้องศึกษาด้วยตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องศึกษาด้วยตนเอง หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ผู้ใช้ห้อง             ศึกษาด้วยตนเองควรปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุด

                       ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องศึกษาด้วยตนเอง
 
                            
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
                                                 2. การยืม- คืนหนังสือทุกครั้งต้องมีบัตรสมาชิก หรือบัตรนิสิตทุกครั้ง
                                         หากจำเป็นให้ใช้บัตรอื่นแทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 
                                          ใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
                                                 3. ไม่อนุญาตให้ใช้รหัสนิสิต หรือ บัตรสมาชิกเพื่อนยืมหนังสือ
                                                 4. ไม่อนุญาตให้ นิสิต ยืมต่อหนังสือเกิน 2 ครั้ง
                                                 5. ไม่อนุญาตให้นิสิตยืมต่อหนังสือโดยไม่นำหนังสือมาปั๊บวันที่ยืมคืน
                                                 6. สำรวมและไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุดเนื่องจากอาจรบกวนสมาชิกท่านอื่นได้
                                                 7. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องศึกษาด้วยตนเอง
                                                 8. วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่ล็อคเกอร์ที่ทางห้องศึกษาฯ
                                          จัดเตรียมไว้
                                                 9. เมื่อลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
                                                 10.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นิสิตวางหนังสือเหล่านั้น ไว้ในที่พักหนังสือ                                                                 ที่ทาง ห้องศึกษาด้วยตนเองจัดเตรียมไว้
                                                 11. รักษามารยาทการมาก่อน-หลังในการให้บริการยืมคืนหนังสือ
                                                 12. ไม่ฉีก ขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือห้องศึกษา ฯ
                                                 13. ไม่นำหนังสือ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยมิได้ยืม
                                            ตามระเบียบ
                                                 14. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติของห้องศึกษา ฯ
                                                 15. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องศึกษา ฯ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

   

 

 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.